Μεταπτυχιακά στη Λαμία. Αιτήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
Παπασιοπούλου 2-4, 35131 – Λαμία +30 22310 66731 Fax 66730 Email: icb@dib.uth.gr
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
αρ. 784/30-06-2020
Τα Τμήματα “Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική” και “Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών”
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»
με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την εξειδίκευση πτυχιούχων/διπλωματούχων
επιστημόνων στους τομείς:
 της Υπολογιστικής Ιατρικής και Βιολογίας (κατεύθυνση: «Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία»),
 της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου
Δεδομένων, και της Προσομοίωσης (κατεύθυνση: «Πληροφορική με εφαρμογές στην Ασφάλεια, στη
Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και στην Προσομοίωση») και
 της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση
(κατεύθυνση: «Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην
Εκπαίδευση»).
Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Δ.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν
δίδακτρα, ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις
προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/2017. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά, κατά
την εγγραφή των φοιτητών στα (3) τρία εξάμηνα.

Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1. Αίτηση, όπου αναφέρεται η σειρά προτίμησης αναφορικά με την κατεύθυνση (το έντυπο βρίσκεται την
ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://icb.sci.uth.gr – Φοιτητές – Έγγραφα – Αίτηση Υποψηφιότητας για
το ΔΠΜΣ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του
υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό
αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
7. Επιπρόσθετα προσόντα (συστατικές επιστολές, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία
συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ.).
8. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης στοιχείων.
9. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H καλή γνώση της τεκμηριώνεται με έναν
από τους παρακάτω τρόπους:
 Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου Π.Σ..
 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται από την
Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και
έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.
Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να σταλούν ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση icb@dib.uth.gr και με τίτλο/θέμα ΕΓΓΡΑΦΕΣ Δ.Π.Μ.Σ. Χ.Ε. 2020-2021

Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από Δευτέρα 6 Ιουλίου έως Παρασκευή 4
Σεπτεμβρίου 2020.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 66703 κα. Ραφαηλίδου Ελένη και 22310 66902 κα. Μπουσίου
Ευαγγελία.

Leave a Comment