ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ.

Παρέχουμε την έγκρισή μας για την Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης, συνολικού ποσού
Τετρακοσίων Είκοσι χιλιάδων Ευρώ (420.000,00 €), για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας
για την κάλυψη της δαπάνης του έργου του Δήμου, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

Προβολή αρχείου

Leave a Comment