Οφειλές επιχειρηματιών στο Δήμο Λαμίας μέχρι 31/12/2019

ΘΕΜΑ 5o:«∆ιόρθωση – Τακτοποίηση λογαριασµών του ισοζυγίου της 31.12.2019
Σήµερα, ∆ευτέρα 10 Αυγούστου 2020 και ώρα 08:30 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Λαµιέων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο ∆ηµάρχου ∆ήµου Λαµιέων Φλέµινγκ και Ερυθρού Σταυρού (3ος όροφος)µετά από την αρ. πρωτ. 1668 / 06 -08 -2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ. έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του σχετικού ανωτέρω θέµατος:

 Προβολή αρχείου

Leave a Comment