Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Σύμβουλος ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων έργων”

Περίληψη:
Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών χρηματοικονομικού συμβούλου (έργων, δράσεων, κλπ.) ο οποίος:

-Θα διερευνά, καταγράφει και ενημερώνει για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης του Δήμου Λαμιέων,
-Θα ανιχνεύει τις πηγές πληροφόρησης και θα ενημερώνει το Δήμο Λαμιέων για τις προσκλήσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων,
-Θα παρέχει υποστήριξη στις Υπηρεσίες του Δήμου για την ωρίμανση και την προετοιμασία Πράξεων για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης,
-Θα μεριμνά για την κατάρτιση του κατά περίπτωση φακέλου για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης και προτάσεων για ένταξη Πράξεων σε προγράμματα.
-Θα παρακολουθεί σε συνεργασία και θα υποστηρίζει τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για την ομαλή υλοποίηση και ολοκλήρωση των ενταγμένων Πράξεων, εφ’ όσον αυτές εμπίπτουν στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της παρούσας υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα θα παρέχει υποστήριξη για την ωρίμανση Πράξεων στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,
Για περισσότερα διαβάστε στα παρακάτω αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Leave a Comment