Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

antidimarxoi_2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ [ ΑΔΑ: 9ΧΒΒΩΛΚ-24Ω ]

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους και Εντεταλμέ­νους Συμβούλους του Δήμου Λαμιέων, με θητεία από 08/01/2024 μέχρι 08/01/2025 και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες, ως εξής:

I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Την κα Αργυροπούλου Ευθυμία του Ιωάννη, ως έμμισθη Αντιδήμαρχο Του­ρισμού – Απασχόλησης και της μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη του τμή­ματος Τουρισμού και Απασχόλησης που υπάγεται στη Διεύθυνση Πολιτισμού – Τουρισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ. Τις αρμοδιότητες της, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδή- μαρχος Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων, κα Σόλια Ειρήνη του Ιωάννη.
 1. Τον κ. Ζήσιμο Γεώργιο του Βασιλείου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Γεω­τεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, πλην του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, καθώς και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων όπως και του Δημοτικού Κυνοκομείου, που υ­πάγονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ. Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδή- μαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, κος Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου
 1. Τον κ. Κερπινιώτη Κωνσταντίνο του Νικολάου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων υποκεί­μενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, πλην του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων και του Δημοτικού Κυνοκομείου, καθώς και του μεταβι­βάζουμε την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, που υπά­γεται στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ. Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης, κος Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου.
 1. Τον κ. Κυρίτση Δημήτριο του Ηλία, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξυπηρέτησης Πολιτών και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων των ανωτέρω δι­ευθύνσεων, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ. Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου.
 1. Την κα Ματσούκα – Χάψα Ευαγγελία του Νικολάου, ως άμισθη Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας – Κοινοχρήστων χώρων και της μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ. Επίσης την κατά τόπο αρμοδιότητα της υπευθύνου για την Δημοτι­κή Ενότητα Λιανοκλαδίου. Τις αρμοδιότητες της, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κος Τζουβάρας Αχιλλεύς του Χρήστου.
 1. Τον κ. Παρχαρίδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω διεύθυνσης πλην του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ. Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξυπηρέτησης Πολιτών, κος Κυρίτσης Δημήτριος του Ηλία.
 1. Τον κ. Ποντίκα Γεώργιο του Λάμπρου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Σχεδιασμού – Οργάνωσης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αναπληρωτή Δημάρχου και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Οργάνω­σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανι­κών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.
 2. Τον κ. Ρούλια Ιωάννη του Γεωργίου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικο­νομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ. Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξυπηρέτησης Πολιτών, κος Κυρίτσης Δημήτριος του Ηλία.
 1. Την κα Σόλια Ειρήνη του Ιωάννη, ως έμμισθη Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων και της μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη του Τμήμα­τος Πολιτισμού που υπάγεται στη Διεύθυνση Πολιτισμού – Τουρισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ. Τις αρμοδιότητες της, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κα Αργυροπούλου Ευθυμία του Ιωάννη.
 1. Τον κ. Σταυρογιάννη Κωνσταντίνο του Χρήστου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευ­θύνη της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων και των αντίστοιχων υπο­κείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ. Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδή- μαρχος Σχεδιασμού – Οργάνωσης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κος Ποντίκας Γεώργιος του Λάμπρου.
 1. Τον κ. Τζουβάρα Αχιλλέα του Χρήστου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυ­τοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ. Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδή- μαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κος Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου.

II .ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Τον κ. Θεοδώρου Στέργιο του Γεωργίου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Προστασίας Δη­μόσιας Υγείας και Τρίτης Ηλικίας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστα­σίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.
 2. Τον κ. Καραγιαννίδη Βασίλειο του Αποστόλου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.
 3. Τον κ. Κουτκιά Ιωάννη του Αναστασίου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του μεταβιβάζουμε την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενό­τητα Παύλιανης καθώς και την εποπτεία και ευθύνη των Προγραμμάτων Εθελο­ντισμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.
 4. Την κα Ξηρομερίτη Μαρία του Νικολάου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο και της μεταβιβάζουμε την κατά τόπο αρμοδιότητα της υπεύθυνης για την Δημοτική Ενότη­τα Υπάτης καθώς και την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Συγχρη- ματοδοτούμενων Προγραμμάτων, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προ­στασίας και Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.
 5. Τον κ. Σγάγια Γεώργιο του Γρηγορίου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Καθημερι­νότητας Πολιτών και του μεταβιβάζουμε την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύ­νου για την Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.
 6. Τον κ. Στεργίου Αθανάσιο του Κωνσταντίνου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Εκδηλώσε­ων και Προγραμμάτων Αθλητισμού, που υπάγεται στη Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βί­ου Μάθησης και Αθλητισμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.
 7. Τον κ. Ψειρόπουλο Κωνσταντίνο του Αναστασίου, ως Εντεταλμένο Σύμβου­λο και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κοι­νωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, πλην των αρμοδιοτήτων Προγραμμάτων Εθελοντι­σμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Β. Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

α) Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εκτός αν άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

β) Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου θεμάτων που άπτονται των αρμοδιο­τήτων των Διευθύνσεων/Τμημάτων, των οποίων προΐστανται και την ανάληψη ε­κτέλεσης των σχετικών αποφάσεων.

Γ. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν αναφέρεται παραπάνω, εξακολουθεί να ασκείται από τον Δήμαρχο. Όλων των παραπάνω περιγραφόμενων ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων εξαι­ρούνται η έγκριση των δαπανών και η διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπο­λογισμό πιστώσεων, η έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τα τεκμηριωμένα αιτήματα του διατάκτη, οι οποίες θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ε. Η ανάκληση ορισμού του Αντιδημάρχου μπορεί να λάβει χώρα με απόφαση Δημάρχου.

Ζ. Η τέλεση πολιτικών γάμων θα γίνεται εκ περιτροπής από τον Αντιδήμαρχο Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξυπηρέτησης Πολιτών κ. Κυρίτση Δημήτριο του Ηλία και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων κα Σόλια Ειρήνη του Ιωάννη κατόπιν μεταξύ των συ­νεννόησης.

Η. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του, ορίζεται να ασκεί ο Αντι- δήμαρχος Σχεδιασμού – Οργάνωσης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ποντίκας Γεώργι­ος του Λάμπρου, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Κοινοποίηση