Θέματα 2ου ΔΣ Λαμίας 24/1/2024

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ/ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Θέμα 1 Ορισμός περιβαλλοντικού φορέα της περιοχής, στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας» (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 2 Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας» [Δ.Ε.Υ.Α.Λ.].
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 3 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 4 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 5 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων στο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φθιώτιδας»
και του αναπληρωτή του
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 6 Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως
μετόχου, στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας
της αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
και σε κάθε Γενική Συνέλευση.
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 7 Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή του Δήμου Λαμιέων στην Γενική Συνέλευση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων για
το Διοικητικό Συμβούλιο
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 8 Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την πενταετία 01-01-2024 έως 31-12-2028
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 9 Εκλογή εκπροσώπων του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 10ο Εκλογή εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως εταίρου στην Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση, για τη
δημοτική περίοδο από 01-01-2024 εως 31-12-2028
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 11ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου , μαζί με τον αναπληρωτή του, για την Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την
επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 12ο Περί συγκρότησης επιτροπής για την σύνταξη νέου κανονισμού
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σεραφείμ Πρέντζας
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Θέμα 13ο Ακύρωση της αριθμ. 322/2023 και λήψη νέας περί έγκρισης οικονομικών
καταστάσεων και εκθέσεων ελέγχου έτους 2022 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 14ο Ακύρωση της αριθμ. 323/2023 και λήψη νέας περί Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού ΄Ετους 2022της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 15ο Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2024»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας
Θέμα 16ο Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων,
αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων για το έτος 2024
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας
Θέμα 17ο Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας
Θέμα 18ο Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας του άρθρου 140 παρ. 4 του Ν. 3463/06
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας
Θέμα 19ο Ορισμός Αντιδημάρχου και Υπαλλήλων του Δήμου μας για τη Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών των κληροδοτημάτων αυτού
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας
Θέμα 20ο Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για τους λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 21ο Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 22ο Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 23ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια
Εισηγητής Δήμαρχος
Θέμα 24ο Ορισμός εκπροσώπων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Εισηγητής Δήμαρχος
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 25ο Διαδικασία πρόσληψης και προσόντα υδρονομικών οργάνων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2024
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζήσιμος
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Θέμα 26ο Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Ανακατασκευή – Επέκταση πλακόστρωσης δικτύου οδών στην Τ.Κ. Παύλιανης»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης
Θέμα 27ο Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση ΚΕΠ Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος κ. Σταυρογιάννης
Θέμα 28ο Γνωμοδότηση για έγκριση μελέτης τμηματικής οριοθέτησης ρέματος Σταυρού, περί την Χ.Θ. 12+050 του Αυτοκινητόδρομου Ε65.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης
Θέμα 29ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Κοινοποίηση

Leave a Comment