Εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών

Νόμος 5082/19-1-2024

 1. Από τη 10η Ιανουαρίου 2024, για τα καταναλωτικά προϊόντα των επιχειρήσεων για τα οποία ανακοινώνεται αύξηση τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 5055/2023 (Α’ 161), δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κατά τη διάθεσή τους στους καταναλωτές για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η αύξηση τιμής.
 2. Για τις κατηγορίες προϊόντων που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 8, οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν το λιανεμπόριο μειώνουν την αρχική τιμή, ήτοι την τιμή προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών, από την 1η Μαρτίου 2024. Η μείωση της αρχικής τιμής ισούται κατ’ ελάχιστον με το τριάντα τοις εκατό (30%) του αθροίσματος των πιστώσεων, εκπτώσεων ή άλλων παροχών που χορηγήθηκαν στο λιανεμπόριο το έτος 2023 επί της αρχικής τιμής της 31ης Δεκεμβρίου 2023.
 3. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται νωπά κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, πωλούν τα προϊόντα αυτά σε καθαρές τιμές, ήτοι χωρίς να χορηγούν
  εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές σε άλλες επιχειρήσεις, που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το τρία τοις εκατό (3%) επί της τιμής πώλησης προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών.
 4. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των παρ. 1, 2 και 3 ορίζονται:
  α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και
  β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 5. Οι αρχές της παρ. 4 δύνανται να:
  α) έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,
  β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίο αφορά ο έλεγχος,
  ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου,
  ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
  γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή
  του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
  δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά
  στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή
  μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται,
  ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες
  και εξηγήσεις για τα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο
  του ελέγχου.
 6. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου της παρ. 4, επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει τις παρ. 1, 2 και 3, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, ως εξής:
  α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός της οριζόμενης με την
  απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,
  β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου με τις
  προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου
  13α του ν. 2251/1994 (Α’ 191).
 7. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου της παρ. 4, επιβάλλεται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000)
  έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με
  οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της παρ. 5.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προωθητικών ενεργειών της παρ. 1, οι εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές
  της παρ. 2, οι κατηγορίες των προϊόντων που εμπίπτουν
  στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 2 και 3, να καθορίζονται η
  διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων
  των παρ. 6 και 7, η κλιμάκωση των προστίμων, καθώς και
  κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
  παρόντος. Με την ίδια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος της παρ. 2.
 9. Η παρ. 1 ισχύει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.

The post Εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών appeared first on ekatanalotis.gr.

Κοινοποίηση