1.366.000 ευρώ για κατασκευή πεζοδρομίων στην Οδό Κύπρου

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας-1.Δημιουργία δικτύου πεζοδιαδρομών στους βασικούς άξονες της περιοχής παρέμβασης – Οδός Κύπρου

Παρέχουμε την έγκρισή μας για την Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης, συνολικού ποσού Ενός Εκατομμυρίου Τριακοσίων Εξήντα ‘Εξι χιλιάδων Ευρώ (1.366.000,00 €), για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την κάλυψη της δαπάνης του έργου του Δήμου, «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ – 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 2. – ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ».
Η κατανομή του ανωτέρω ποσού στα οικον. έτη, 2024, 2025 και σε βάρος των πιστώσεων του
αντίστοιχου Κ.Α.Ε. του προϋπ/σµού εξόδων του ∆ήµου μας, γίνεται ως εξής :

 Προβολή αρχείου

Κοινοποίηση

Leave a Comment