Παραχώρηση χρήσης του ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ στην ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964

 Προβολή αρχείου

Άρθρο 2
2.1. Για την παραπάνω παραχώρηση της χρήσης του Σταδίου, η δεύτερη των συμβαλλομένων «ΛΑΜΙΑ Π.Α.Ε.» υποχρεούται να καταβάλει (σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 423/1976 -ΦΕΚ Α΄223/1976, ν. 1070/1980) στο πρώτο (α΄) των συμβαλλομένων μίσθωμα για κάθε ένα διεξαγόμενο αγώνα της οριζόμενο σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των ακαθάριστων εισπράξεων από την πώληση των κοινών εισιτηρίων για τους αγώνες που αναφέρονται στο προοίμιο του παρόντος (όπως οι εισπράξεις αυτές θα προκύπτουν μετά την αφαίρεση των αναγραφόμενων στα εισιτήρια φόρων και λοιπών νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων) που τελούνται στο Στάδιο πλέον των αναλογούντων φόρων.

Κοινοποίηση

Leave a Comment