Προκήρυξη για την κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κύπρου συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τμήμα 2 – «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – οδός Κύπρου»», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της οικείας Διακήρυξης.
Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ /Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ταχ. Διεύθυνση: Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, Πόλη: Λαμία, Κωδικός nuts: EL644 Φθιώτιδα, Ταχ. κωδικός: 35131, Χώρα: Ελλάδα (GR),
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία), τηλέφωνο: 22313 51544, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prallis@lamia-city.gr
I.2) Επικοινωνία Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ¨Αναζήτηση
Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων¨ της πύλης www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

 Προβολή αρχείου

Κοινοποίηση

Leave a Comment