Πρόσληψη ανέργων

Πρόσληψη ανέργων στο πλαίσιο της 2ης Τροποποίησης Δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 Ανέργων, ηλικίας 55 άνω, σε φορείς του δημοσίου τομέα όπως αυτό οριοθετείται με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και ειδικότερα: α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β) σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, που ασκούν
τακτικά οικονομική δραστηριότητα, γ) σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα»

Προβολή αρχείου

Κοινοποίηση

Leave a Comment