1496 ευρώ για έξοδα κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Λαμιέων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε τη δαπάνη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ , ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ EURO και ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ
Λεπτά ( 1.495,83 ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Προβολή αρχείου

Κοινοποίηση

Leave a Comment