3000 ευρώ για την έντυπη προβολή μιας τοπικής εκδήλωσης!

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Λαμία στην Διεύθυνση (H απόφαση με ΑΔΑ: ΨΜΧΡΩΛΚ-8Ω6 )

υπάρχει η παρακάτω δαπάνη 2897 ευρώ (!) (με απευθείας ανάθεση) για εκτυπώσεις για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της Λαμία από τους Γερμανούς…. Απίστευτο, περίπου 3000 ευρώ για την έντυπη προβολή μιας τοπικής εκδήλωσης.

Κοινοποίηση

Leave a Comment