Ορισμός μελών επιτροπής διενεργείας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προϋπολογισμού κάτω του ενός εκατομμυρίου έτους 2024.

 Προβολή αρχείου

Κοινοποίηση

Leave a Comment