Οργάνωση και λειτουργία της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων

H απόφαση με ΑΔΑ: 697ΓΩΛΚ-9Χ1

Για τη λυθείσα δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων» ότι:
Οι αρμοδιότητες και η άσκηση των σκοπών και δράσεων της λυθείσας επιχείρησης του Δήμου,
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων», όπως αναφέρονται στη συστατική
της πράξη (ΦΕΚ 1190/τ. Β΄/09-06-2011 και τροποπ. ΦΕΚ 4674/τ. Β΄/19-12-2019) θα
ασκούνται από τις αντίστοιχες καθύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες (Τμήματα) των κάτωθι
Διευθύνσεων του Δήμου:
1) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας (για τις αρμοδιότητες του τμήματος του Νομικού Συμβούλου της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης)
2) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (για τις αρμοδιότητες των τμημάτων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορούν στις οικονομικές υπηρεσίες)
3) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (για τις αρμοδιότητες των τμημάτων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορούν στις διοικητικές υπηρεσίες)
4) Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (για τις αρμοδιότητες των τμημάτων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορούν στις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, υγείας και πρόνοιας)
5) Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (για τις αρμοδιότητες των τμημάτων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορούν στις υπηρεσίες της δομής Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)
6) Διεύθυνση Παιδείας, δια βίου μάθησης και αθλητισμού (για τις αρμοδιότητες των τμημάτων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορούν στις υπηρεσίες προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης και του αθλητισμού)
7) Τμήμα Παιδείας και δια βίου μάθησης της Διεύθυνση Παιδείας, δια βίου μάθησης και αθλητισμού (για τις αρμοδιότητες των τμημάτων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορούν στις υπηρεσίες των Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) και καλλιτεχνικής παιδείας και επιμόρφωσης-εικαστικών εργαστηρίων)
8) Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού (για τις αρμοδιότητες των τμημάτων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορούν στον πολιτισμό και το Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών)
9) Διεύθυνση Περιβάλλοντος (για τις αρμοδιότητες των τμημάτων της λυθείσας Κοινωφελούς
Επιχείρησης που αφορούν εργασίες προστασίας περιβάλλοντος)
10) Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης (για τις αρμοδιότητες των
τμημάτων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής)
11) Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για τις αρμοδιότητες
των τμημάτων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορούν στην ανάπτυξη,
προγραμματισμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων)
12) Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και εθιμοτυπίας υπαγόμενο στον Δήμαρχο (για τις
αρμοδιότητες του γραφείου της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορούν τις δημόσιες
και διεθνείς σχέσεις)
13) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας υπαγόμενο στον Δήμαρχο (για τις αρμοδιότητες
του γραφείου της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης που αφορούν στην επικοινωνία και την
τοπική δημοσιότητα)

Κοινοποίηση

Leave a Comment