ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

H απόφαση με ΑΔΑ: Ψ9ΗΜΩΛΚ-30Ν

Κοινοποίηση

Leave a Comment